POLÍTICA DE QUALITAT

El principal objectiu per a Construcciones Francés, S.A. es la millora contínua de la qualitat en obres, Seguretat i salut de la treballadora i atenció del medi ambient, estant al mateix nivell. Per a això adquirix els compromisos següents:

– Fomentar la presa d’accions preventives i de millora orientades a executar obres de qualitat per a obtindre una major satisfacció del client.

– Recolzar l’eliminació o reducció dels riscos laborals sobretot els treballs en altura i caigudes a distint nivell, fins nivells assumible protegint la seguretat i salut dels treballadors.

– Promoure la prevenció de la contaminació, així com dels danys i el deteriorament de la salut.

– Vetlar pel compliment de les exigències dels clients, requisits propis documentats en el sistema de gestió integrat i requisits legals.

– Requerir la col·laboració activa dels treballadors i subcontractistes ja que és una tasca de tots realitzar dia a dia les activitats i decisions que es vagen adoptant, sent degudament formats i informats través dels mitjans que disposa l’empresa.

– Tindre en compte la innovació en nous materials i tècniques disponibles per a la millora de les condicions de treball, disminució dels nivells d’accidentabilidad i bones pràctiques mediambientals, procurant adaptar el treball a la persona.

Rev. 11 data 09-06-10